Smysl projektu
Jasnějšímu porozumění a přesnější interpretaci historické skutečnosti má pomoci výsledek projektu SGS FP TUL na rok 2011 „Diferenční slovník raně novověké češtiny“. Smyslem projektu bylo vytvořit co možná nejucelenější přehled české raně novověké slovní zásoby (tzv. češtiny doby střední), obsažené v českojazyčných edicích nejrůznějších textů literární povahy, jež byly zveřejněny pro badatelské účely především ve 20. století. Slovník má být k užitku čtenářům raně novověkých textů českých, ať už jde o bohemisty, historiky, filozofy nebo jiné humanitně orientované odborníky, kteří studují české texty v rozmezí přibližně 1500-1800. Využít jej mohou také laičtí zájemci o starou češtinu.
Slovník obsahuje na třicet tisíc výrazů, které již nejsou součástí aktivní české slovní zásoby. Excerpované edice pramenů nezačínají a nekončí přesně vymezenými daty názvu projektu: některé písemné prameny ještě obsahují slovní zásobu a tvaroslovná specifika 15. věku, jiné přelomu 18. a 19. století. Nepřesahují však vesměs horizont 18. století, v němž se autoři pozdně barokních prací narodili a získali v něm převážnou část svého jazykového vybavení.

Postup a výsledky studentských prací
Projekt studentů katedry historie se uskutečnil ve specializovaném semináři „Česká společnost raného novověku“ a poprvé přináší souhrn specifické slovní zásoby z děl veřejné i soukromé literární praxe raného novověku.
Jedná se o výběr z více než 140 edic (kronik, pamětí, deníků, cestopisů, korespondence, naučných a moralistních textů, prózy, dramatu, poezie, textů odborných, např. z lékařství, práva, hospodářství či náboženství).
Každý studující zpracoval cca deset edic tak, že jejich diferenční slovníky opsal, upravil a pokud v edici scházely, vytvořil je nově. Aby bylo zřejmé, ze kterých písemností a z kterého období vybrané výrazy pocházejí, je za každým slovem připojena zkratka pramene, z nějž byl extrahován.
Po dokončení sběru starší české slovní zásoby studující vytvořili ještě inverzní slovník, tj. druhou část, kterou může využít především zájemce o „překlad“ soudobých výrazů do starší češtiny.
Pro ujasnění excerpovaných pramenů jsou díla hromadně typologizována a poté je každé charakterizováno spolu s datací a stručnou zmínkou o svém autorovi, pokud ji bylo možné získat.

Využitelnost v budoucnosti
Projekt je možno libovolně rozšiřovat právě díky jeho elektronické verzi, která je v internetové podobě téměř neomezená. Postupně přibývající další edice nově nalezených či opětovně k vydání připravených starých děl české literatury raného novověku tak mohou být stále excerpovány, charakterizovány a připojovány k již existujícím záznamům o již využitých pramenech a ke slovníku samotnému.

Milan Svoboda

 

 

Toto praktické webové rozhraní pro Vaši nezměrnou spokojenost, s vypětím všech svých sil, navrhl a zpracoval Jaroslav Uhlíř. Léta páně dvoutísícého dvanáctého.